REGULAMIN TAILOR HOTEL

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie Tailor Hotel i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, lub zapłatę należności za pobyt w Tailor Hotel. Dokonując ww. czynności gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Tailor Hotel.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz w każdym pokoju noclegowym.

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, jednakże nie później niż do godziny 10:30. Tailor Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu, w przypadku braku dostępności pokoi lub w przypadku gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu Tailor Hotel. Bezpłatne przedłużenie doby jest możliwe do godz. 13:00, po tej godzinie naliczona zostanie opłata dodatkowa. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie z recepcją Tailor Hotel.
 4. Tailor Hotel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przedłużenia pobytu gościa, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. W przypadku skrócenia pobytu, gość musi zgłosić ten fakt w recepcji Tailor Hotel najpóźniej do godziny 11:00. W przeciwnym razie kolejną dobę noclegową uznaje się za rozpoczętą i gość będzie zobowiązany do jej opłacenia.

§3 CISZA NOCNA

 1. Od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę na terenie hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.
 2. W piątek i sobotę na terenie hotelu cisza nocna obowiązuje od godziny 03.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

§4 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
  Zameldowaniu podlegają wszystkie osoby korzystające z usług Tailor Hotel.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju noclegowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Po godz. 22:00 recepcja zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku gościa kwotą 100 PLN/osoba za domeldowanie.
 4. Tailor Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu, szkody na osobie gościa, pracowników obiektu Tailor Hotel lub innych osobach przebywających w obiekcie Tailor Hotel.
 5. Przy zameldowaniu Tailor Hotel zastrzega sobie prawo dokonania preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania bezzwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt gościa.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zgodnie z obowiązującymi w potwierdzeniu rezerwacji warunkami. Brak gwarancji dokonanej na ustalonych wcześniej warunkach może skutkować anulowaniem rezerwacji przez recepcję TH.
 7. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu, w trakcie trwania doby noclegowej, Tailor Hotel nie zwraca opłaty za bieżącą dobę noclegową.
 8. Wydawany gościom klucz dostępu do pokoju, jest indywidualnie przypisanym kluczem, którego zgubienie skutkuje poniesieniem przez gościa kosztu 50 PLN.

§5 USŁUGI

 1. Tailor Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem zgodnym ze standardami w obiektach tego typu.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3.  Tailor Hotel ma obowiązek zapewnić gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu;
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Tailor Hotel;
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wtedy, kiedy wyrazi takie życzenie;
  – wymianę bielizny pościelowej oraz ręczników na życzenie gościa.
 4. Dodatkowo na życzenie gościa, Tailor Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  – budzenie o wyznaczonej godzinie;
  – zamawianie taksówek

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Tailor Hotel pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w TH w wynku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Tailor Hotel, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Tailor Hotel zastrzega możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Tailor Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Tailor Hotel, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia rezydencji.
 4. Każdorazowo gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciążenia elektrycznego, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić czy drzwi od pokoju są zamknięte.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub podobnych, papierosów elektronicznych oraz urządzania ogniska lub przypalania / podpalania asortymentu i wyposażenia pokoju. Za złamanie przepisu dotyczącego palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i oddymiania pokoju przez personel pokojowy, gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 800 PLN. W przypadku załączenia się alarmu przeciwpożarowego w wyniku palenia wyrobów tytoniowych lub podobnych, gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 2 500 PLN. Alarm przeciwpożarowy może być również aktywowany na skutek zbyt dużej ilości pary wodnej wydostającej się z łazienki poprzez otwarte drzwi. Uprzejmie prosimy więc, aby podczas odbywania kąpieli drzwi łazienkowe były zamknięte.
 6. Tailor Hotel przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa do rezydencji w przypadku opóźnienia związanego z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 7. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Tailor Hotel nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pracownik Tailor Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę lub wezwać służby porządkowe i policję.
 8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody lub usterki na terenie obiektu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia pościeli przez gościa, szczególnie trudnej do wyczyszczenia, Tailor Hotel może obciążyć gościa następującymi kosztami:
  – ręcznik – 50 PLN, poszewka poduszki lub prześcieradło 80 PLN, poszewka kołdry – 120 PLN, kołdra – 250 PLN;
  W przypadku stwierdzenia porwania pościeli (w tym ręcznika, poszewki poduszki, prześcieradła, podkładu pod prześcieradła, poszewki kołdry), gość może zostać obciążony następującymi kosztami:
  – ręcznik – 50 PLN, poszewka poduszki lub prześcieradło – 120 PLN, poszewka kołdry – 270 PLN, kołdra – 350 PLN.
  W przypadku potłuczenia lub uszkodzenia szklanego wyposażenia pokoju, Tailor Hotel może obciążyć gościa następującymi kosztami:
  – szklanka – 20 PLN, filiżanka – 40 PLN, karafka do wody – 50 PLN, szklany stolik – 200 PLN, zniszczone biurko – 700 PLN, potłuczenie szyby okiennej – 1000 PLN, zniszczenie TV – 2000 zł, zniszczenie telefonu – 100 zł, uszkodzenie sejfu – 300 zł, uszkodzenie lodówki – 250 zł, set kawowy – 250 zł.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju przechowywane będą w Tailor Hotel przez okres 1 miesiąca, w którym to czasie gość będzie mógł je odebrać lub zorganizować na własny koszt przesyłkę kurierską.
 2. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny i będą następnie usuwane z Tailor Hotel.

§8 REKLAMACJE

 1. 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. 2. Wszelkie reklamacje zostaną przyjęte przez recepcję TH a następnie zostaną rozpatrzone przez Managera obiektu.
 3. 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie Tailor Hotel obowiązuje całkowity zakaz wprowadzenia zwierząt. Wyjątek stanowi pies przewodnik osoby niewidomej i zgoda pracownika recepcji. Zgoda ta może zostać wydana po wniesieniu ekwiwalentu pieniężnego w kwocie 150 PLN/dobę od jednego zwierzęcia.
 2. Jeśli podczas doby noclegowej i pobytu gościa w pokoju dojdzie do uszkodzeń wyposażenia pokoju, jego elementów ruchomych i stałych, gość zostanie obciążony kwotą pieniężną na podstawie dokonanej wyceny przez personel Tailor Hotel. Dodatkowo kwota ta zostanie powiększona o dwie kolejne doby noclegowe wg cennika obowiązującego na dany dzień.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 ze zmianami dotyczącymi ustawy o ochronie zdrowia, obowiązuje całkowity zakaz używania lub palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych wewnątrz obiektu (czyt. §5 ust. 5).
 4. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Tailor Hotel, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu gościa w rezydencji i korzystania przez gościa z pozostałych usług świadczonych przez Tailor Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 6. Zabrania się nieobyczajnych zachowań na terenie Tailor Hotel (m.in.: wywoływania zgorszenia w miejscach publicznych TH). Pracownik może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Tailor Hotel akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Tailor Hotel, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości.
 9. Gościom nie wolno wynosić na teren Tailor Hotel posiłków i napojów zakupionych wydawanych w Sali Śniadaniowej.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 11. Wszelkie kwestie sporne regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI TAILOR HOTEL

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji,
płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
a) wypełnienie i zaakceptowanie formularza rezerwacji na stronie internetowej www.tailorhotel.pl,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: faksem lub w formie elektronicznej (e-mail), c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste potwierdzenie rezerwacji w Recepcji.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Tailor Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej lub numer faksu – dokument autoryzacyjny (potwierdzenie rezerwacji) – z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d jak wyżej opisano.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Tailor Hotel rezerwacji, jest poprawne wypełnienie formularza rezerwacji przez gościa. Obowiązkiem rezerwującego jest uiszczenie całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Specjalne warunki rezerwacji lub płatności mogą pojawić się w przypadku ofert specjalnych.
Gość dokonujący rezerwacji w Tailor Hotel jest zobowiązany potwierdzić w formie pisemnej, iż podana karta kredytowa nie została skradziona, została użyta za zgodą jej właściciela i należy do osoby, której dane widnieją na karcie. Oznacza to również, że podczas dokonywania płatności w Tailor Hotel, karta kredytowa nie została użyta przez osobę do tego nieupoważnioną.
W przypadku płatności przelewem bankowym, wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Tailor Hotel: Konto bankowe:
PKO. BANK POLSKI
Nr. Konta 48102035410000520202970911
Rezerwacja nie zostanie skutecznie zagwarantowana w przypadku braku wpłaty zadatku lub braku wystarczających środków na podanej karcie kredytowej. We wszystkich pozostałych i nieopisanych powyżej przypadkach, łączna wartość rezerwacji powinna zostać opłacona w momencie zameldowania. W przypadku chęci swobodnego korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Tailor Hotel, wymagana jest preautoryzacja na karcie kredytowej lub depozyt gotówkowy na kwotę równą potencjalnemu kosztowi zamówionych usług. Koszt dodatkowych usług zostanie wyliczony na podstawie obowiązującego w danym dniu cenniku.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

A. Warunki anulowania rezerwacji

 1. Oferta Standardowa:
  a) wszelkie zmiany w dokonanej rezerwacji lub bezkosztowa anulacja, są możliwe do 1 dnia przed przyjazdem, 12:00 czasu lokalnego,
  b) w przypadku niepojawienia się Gościa, Tailor Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej do gwarancji na kwotę – równą pierwszej dobie każdego zarezerwowanego oraz anulowanego pokoju.
 2. Oferta Gwarantowana:
  a) wszelkie zmiany w dokonanej rezerwacji lub bezkosztowa anulacja nie są możliwe,
  b) w przypadku niepojawienia się Gościa (no-show), Tailor Hotel zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconego zadatku.

Dodatkowe warunki anulacji mogą się pojawić w przypadku ofert specjalnych.
W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Tailor Hotel na adres mailowy: recepcja@tailorhotel.pl lub m.kuc.@tailorhotel.pl numer telefonu +48 89 652 19 00
W przypadku dokonania prawidłowej anulacji rezerwacji standardowej zgodnie z powyższymi warunkami wynikającymi z II A, pkt 1. ust.a, przedpłata może zostać zwrócona tylko i wyłącznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana. Definiują to warunki bezpieczeństwa transakcji bankowych i kartami kredytowymi. Anulowanie rezerwacji wymaga zachowania formy pisemnej dla swojej ważności.

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest możliwe tylko w przypadku rezerwacji w ofercie Standardowej. Taka usługa ze strony Tailor Hotel jest bezkosztowa po wcześniejszych ustaleniach z pracownikami recepcji. W celu bezkosztowego skrócenia pobytu, prosimy o poinformowanie recepcji o tym fakcie najpóźniej do godziny 12:00 w dniu planowanego przyjazdu do Tailor Hotel. Zgłoszenie chęci skrócenia pobytu po godzinie 12:00 nie zostanie uznane. Skrócenie pobytu w ofercie Bezzwrotnej – nie jest możliwe. A zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu bez żadnych zmian.

C. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania rezerwacji przez Tailor Hotel, rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz do celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997r. o ochronie danych osobowych.

D. Akceptacja Regulaminu

Dokonanie rezerwacji oznacza zapoznanie się z regulaminem, a podpisanie karty meldunkowej podczas check – in na recepcji, oznacza także jego zaakceptowanie i przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z regulaminu obiektu noclegowego Tailor Hotel.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 12.00.
Podane przez Tailor Hotel ceny są cenami brutto. Tailor Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):
– nocleg w komfortowym pokoju wraz z wszystkimi jego usługami,
– opłatę klimatyczną,
– możliwość nieodpłatnego korzystania z bezprzewodowego internetu na terenie całego obiektu.
Dzieci do lat 3 – pobyt w Tailor Hotel pod opieką rodzica bądź opiekuna (bez świadczeń) gratis.
Dzieci do lat 12– pobyt w Tailor Hotel pod opieką rodzica bądź opiekuna (w pokoju rodziców) 50% ceny pokoju.

Samodzielnego zameldowania można dokonać osoba, która ukończyła 18 rok życia i potwierdzi ten stan odpowiednim dokumentem.
Usługa noclegowa zostanie opłacona w momencie zameldowania na recepcji. Przedłużenie pobytu, o ile będzie ono możliwe z racji posiadania przez Tailor Hotel wolnych pokoi, zostanie opłacone na recepcji w chwili jego dokonania. Wszelkie dodatkowe usługi powinny zostać opłacone przed planowanym terminem zakończenia pobytu.
Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Tailor Hotel powinny być kierowane na adres mailowy:
recepcja@tailorhotel.pl lub m.kuc@tailorhotel.pl numer telefonu +48 89 652 19 00

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Tailor Hotel dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tailor Hotel ul. Żeromskiego 38, 14-300 Morąg zaś właścicielem Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk, ul. Plac Kombatantów 8/1 14-300 Morąg
 2. celem przetwarzania jest:
  a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  b) rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  c) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i sali śniadaniowej poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. dane osobowe przechowywane będą:
  a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
  b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej; e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) zewnętrzne biuro rachunkowe;
  b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
  c) firmy świadczące usługi marketingowe;
  d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
  a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju Pani/Pana dane nie będą profilowane.